Procedury egzaminacyjne w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19
– egzamin klasy VIII – 16-18.06.2020 –
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez
  objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
  może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
  warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
  domowych
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
  zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1) Zdający,
  2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
  nadzorujących, obserwatorzy,
  3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
  obsługę szatni itp.,
  4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
  rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
 6. Zdający nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
  komórkowych, maskotek.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
 8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów
  nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z
  uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w
  dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem na 30 minut przed rozpoczęciem
  egzaminu i wchodzą do budynku szkoły, zachowując bezpieczną odległość ( 2m)
 2. Po wejściu do budynku szkoły zdający dokonują dezynfekcji rąk.
 3. Następnie zdający kierują się wprost do sali gdzie będzie egzamin według schematu:
  a. 16 i 17 czerwca uczniowie o numerach z dziennika od 1 do 12 do sali gimnastycznej, a
  uczniowie z numerami w dzienniku od 13-19, głównymi schodami do sali 24 na I piętrze
  b. 18 czerwca uczniowie o numerach z dziennika od 1-4 oraz 6-9, schodami obok szatni
  szkolnej, do sali numer 28 na I piętrze, uczniowie o numerach od 10-19 schodami
  głównymi do sali numer 24 znajdującej się na I piętrze, a uczeń o numerze 5 schodami
  obok sekretariatu do sali nr 23 znajdującej się na I piętrze.
 4. Przy drzwiach wejściowych na salę egzaminacyjną członek ZN identyfikuje zdającego, losuje
  numer stolika i wpuszcza go do sali. Zdający siada przy stoliku oznaczonym numerem, który
  uprzednio wylosował członek ZN.
 5.  Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu z przesunięciem czasowym –
  spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali
  egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
  zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić
  przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w
  odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany
  pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 9. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza poprzez podniesienie ręki, pozostając na miejscu.
  Następnie zakrywa usta i nos, oczekując na podejście członka ZN, który po sprawdzeniu
  poprawności zakodowania arkusza egzaminacyjnego zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 10. Zdający opuszcza budynek szkoły sprawnie bez zbędnego zatrzymywania się na korytarzach
  szkoły, poruszając się tym samym ciągiem komunikacyjnym.

Członkowie komisji nadzorujących

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy,
  podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz,
  kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2.  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
  którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy
  jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 3. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-
  metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego ( w trakcie
  czynności organizacyjnych : rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w
  chwili gdy prosi o wyjaśnienie), członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i
  nos oraz mieć założone rękawiczki.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu
  egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone
  rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po
  sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji
  stojącej.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących zasadach
  bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi ,
  2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,
  wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
  egzaminacyjnym ,
  3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
  kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
  chusteczką,
  4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
  egzaminie,
  5) opuszczeniu na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na
  15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu
  ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę
  z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  6) o dzieleniu się wrażeniami po egzaminie między sobą z wykorzystaniem mediów
  społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy
  wejściu do szkoły.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających,
którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
  zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej
  sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z
  informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne
  osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  1) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas
  których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
  2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli
  ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się
  regularną dezynfekcję klamek/uchwytów,
 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co
  godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje
  zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 3. Przy wejściach do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk
  oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Zdający będą mogli zostawić odzież wierzchnią we skazanym przez pracownika szkoły miejscu
  (szatnia lub szafki w holu głównym), a rzeczy osobiste (torebkę, plecak, itp.) w przygotowanych
  pudłach, które na czas trwania egzaminu zostaną zamknięte przez pracownika obsługi w sali nr 7
  (dla uczniów piszących w sali gimnastycznej), sali nr 29 (dla uczniów piszących na pierwszym
  piętrze).
 5.  Ławki w salach egzaminacyjnych są ustawione w sposób zapewniający zdającym co najmniej 1,5 –
  metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące będą na bieżąco
  dezynfekowane. Prowadzony jest rejestr dezynfekcji pomieszczeń.
 7. Wyznacza się salę nr 30 jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
  dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego w przypadku stwierdzenia objawów
  chorobowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego

 1.  Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
  przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym
  przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego (sala
  30) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (sala 30),
 2. W przypadku zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową
  stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także
  pogotowie ratunkowe.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego
  przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala 30), przewodniczący
  zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji
  egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu,
  który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to
  możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w
  niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa
  zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o
  wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali
  oraz w protokole zbiorczym.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
  nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
  objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala 30), przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla
  wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego
  oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących
  objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,
  powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
  wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać
  gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować
  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń
  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
  dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
  przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS
  odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 7.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji
  lub uzyskania porady.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 >>>

Procedury egzaminacyjne w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 – Egzamin Ósmoklasisty

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content