Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 609/2023z dnia 26 stycznia 2023 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

Zarządzenie Burmistrza Biecza >>>

Zarządzenie dyrektora wprowadzające regulamin rekrutacji >>>

Załącznik do Regulaminu rekrutacji – wnioski/oświadczenia>>>

Oświadczenie wykonywanie pracy przez rodziców – do pobrania >>>

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>>

Klauzula informacyjna – świetlica >>>

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpoczęcie rekrutacji  do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.  Rekrutacja potrwa do 17 marca br.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać:

  • ze strony szkoły: www.sp2biecz.pl lub  w sekretariacie szkoły (w godz.7.30-15.30)

Wypełnione przez obydwojga rodziców wnioski należy złożyćw sekretariacie szkoły, w dni powszednie w godz.7.30-15.30.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 1 do 17 marca 2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 20 do 24 marca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

27 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  Informacja zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Od 28 marca do 4 kwietnia 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 kwietnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Informacja zostanie zamieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Od 1 marca 2022 r. rozpoczęcie rekrutacji  do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.  Rekrutacja potrwa do 18 marca br.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać:

  • ze strony szkoły: www.sp2biecz.pl lub  w sekretariacie szkoły (w godz.7.30-15.30)

Wypełnione wnioski przez obydwojga rodziców należy złożyć:

  • do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły (w kopercie lub folii) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w godz.7.30-15.30

Ważne!

Wchodząc do budynku szkoły należy przestrzegać wymogów sanitarno-epidemicznych:
zakryć twarz i nos maseczką, zdezynfekować ręce przed wejściem w holu, zachować bezpieczną odległość !

Procedury rekrutacyjne:

Od 1 do 18 marca 2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 21  do 28 marca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

29 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 30 marca do 6 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Informacja Dotycząca Rekrutacji Do Przedszkoli I Szkół Prowadzonych Przez Gminę Biecz Na Rok Szkolny 2023/2024

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content