Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 452/ 2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

Zarządzenie Burmistrza Biecza >>>

Zarządzenie dyrektora wprowadzające regulamin rekrutacji >>>

Wnioski/oświadczenia – do pobrania >>>

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 1 marca 2022 r. rozpoczęcie rekrutacji  do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.  Rekrutacja potrwa do 18 marca br.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać:

  • ze strony szkoły: www.sp2biecz.pl lub  w sekretariacie szkoły (w godz.7.30-15.30)

Wypełnione wnioski przez obydwojga rodziców należy złożyć:

  • do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły (w kopercie lub folii) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w godz.7.30-15.30

Ważne!

Wchodząc do budynku szkoły należy przestrzegać wymogów sanitarno-epidemicznych:
zakryć twarz i nos maseczką, zdezynfekować ręce przed wejściem w holu, zachować bezpieczną odległość !

Procedury rekrutacyjne:

Od 1 do 18 marca 2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 21  do 28 marca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

29 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 30 marca do 6 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content