Ochrona danych osobowych

RODO informacja:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …, informujemy Państwa Rodziców i Opiekunów oraz Uczniów, że Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, ul. Bochniewicza 2, 38-340 Biecz jest Dyrektor Szkoły.

Dane osobowe Państwa zbierane są i przetwarzane w zakresie dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej działalności SP Nr2 w Bieczu oraz w określonych sytuacjach, o których uczniowie są dodatkowo informowani w celu promocji sukcesów uczniów i osiągnięć Szkoły.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktywnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom — z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W razie nieprawidłowości w zakresie dysponowania danymi przez Szkołę przysługuje Państwu wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczniów będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody powinno być dokonane w formie pisemnej.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Danuta Kasprzak

adres e-mail: iodo@biecz.pl

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że :

Administratorem Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu jest Dyrektor Szkoły.Z administratorem można się skontaktować :

adres : 38-340 Biecz, ul. Bochniewicza 2 lub e-mail: sp2biecz@gmail.com

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Danuta Kasprzak, z którym można się skontaktować e-mail: iodo@biecz.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce na podstawie art.6 ust.1f RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 21 dni od dnia nagrania.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content