Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
Im. Wacława Potockiego w Bieczu 
Z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. WACŁAWA POTOCKIEGO

W BIECZU

I. Postanowienia ogólne.

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartych w planie pracy oraz programie wychowawczym szkoły. Zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

II. Cele i zadania świetlicy.

 1. Organizowanie opieki wychowawczej i pomocy w nauce oraz tworzenie odpowiednich warunków do samodzielnej nauki, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Wyrabianie nawyków kulturalnego wypoczynku i wdrażanie do właściwego organizowania sobie czasu wolnego.
 5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz Szkolnym Kołem Wolontariatu.
 7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

III. Dokumentacja

 1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu.

IV. Założenia organizacyjne.

 1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dni nauki szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustalane są odrębnie na każdy rok szkolny i dostosowywane do obowiązującego planu lekcji.
 3. W razie potrzeby świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, np. uczniom zwolnionym z lekcji religii bądź oczekującym na dowóz.
 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

V. Wewnętrzny regulamin świetlicy.

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza swoją obecność nauczycielowi świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczniowie zostają zapoznani z zasadami BHP oraz regulaminem świetlicy i mają obowiązek ich przestrzegania.
 4. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy.
 5. Dziecko mogą odbierać ze świetlicy jedynie rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane przez nich na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę nie wskazaną przez rodziców/opiekunów na karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta posiada pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów i na potwierdzenie odbioru dziecka wypełni odpowiednie oświadczenie.
 7. Rodzic/opiekun nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 10. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy na wniosek nauczyciela świetlicy przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 11. Opinia nauczyciela świetlicy na temat dziecka uczęszczającego do świetlicy jest uwzględniana przez wychowawców podczas wystawiania ocena zachowania na półrocze i koniec roku szkolnego.
 12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic/opiekun postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi świetlicy.
 14. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci po skończonych zajęciach.
 15. Zapisując dziecko do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły bądź u wychowawców świetlicy.
 16. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów (telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
 17. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych, tabletów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych przyniesionych z domu, z wyjątkiem sytuacji, w których zaistnieje konieczność pilnego kontaktu z rodzicem.
 18. Rodzice/opiekunowie nie mogą rozstrzygać sporów między uczniami bez obecności rodziców/opiekunów drugiej strony konfliktu.

VI. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy.

Uczeń ma prawo do:

 1. udziału w zajęciach, zabawach i imprezach prowadzonych przez nauczycieli świetlicy,
 2. korzystania z wyposażenia świetlicy,
 3. korzystania z pomocy przy odrabianiu zadań,
 4. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 5. rozwijania swoich zainteresowań, pasji i uzdolnień,
 6. rozwijania samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej,
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 8. swobody wyrażania własnych przekonań i myśli.

Uczeń ma obowiązek:

 1. każdorazowo informować nauczycieli świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 2. niezwłocznie zgłaszać wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 3. dbać o ład i porządek w świetlicy,
 4. stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy,
 5. kulturalnie zachowywać się w trakcie pobytu w świetlicy,
 6. przestrzegać regulaminu świetlicy.

VII. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym przez szkołę terminie. Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy bądź u wychowawcy świetlicy.
 2. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o zatrudnieniu można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy.
 3. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje szkolny zespół rekrutacyjno – kwalifikacyjny powołany przez Dyrektora szkoły.
 5. Szkolny zespół rekrutacyjno – kwalifikacyjny przeprowadza nabór do świetlicy w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
 6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

z klas I – III

  •  pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników oświaty, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w strefie czerwonej i żółtej ( w okresie epidemii/ pandemii COVID-19).
  • obojga rodziców pracujących
  •  rodziców samotnie wychowujących dzieci
  •  matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
  •  umieszczone w rodzinach zastępczych
  •  z rodzin objętych nadzorem kuratora
  • dojeżdżających
 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne poza terminami rekrutacji rozpatruje Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie informowani są o przyjęciu dziecka do  świetlicy przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy dzieci przyjętych do świetlicy w danym roku szkolnym.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej w razie wystąpienia istotnych okoliczności mogą złożyć odwołanie.
 4. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest rodzicom/prawnym opiekunom w formie pisemnej za pośrednictwem poczty.
 6. Decyzja Dyrektora szkoły w zakresie odwołania jest ostateczna.
Regulamin świetlicy szkolnej

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content