Zarządzenie Nr 4/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu w strefie żółtej w okresie trwania epidemii COVID – 19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam procedurę bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im.

Wacława Potockiego w Bieczu w strefie żółtej w okresie trwania epidemii COVID – 19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.

2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej.
3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Monika Kowalska – Orlewska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu
z dnia 12 października 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WACŁAWA POTOCKIEGO W BIECZU W STREFIE ŻÓŁTEJ W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID – 19

  1. Niniejsza procedura stanowi dopełnienie Pocedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu w czasie realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych i pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów w okresie epidemii COVID – 19 wprowadzonej Zarządzeniem nr 39/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu zwanej dalej „szkołą”.
  3. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 września 2020 r. w szkole.
  4. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
  5. Wprowadza się obowiązkowe stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat).
  6. Wprowadza się obowiązkowe stosowanie przez pracowników szkoły osłony ust i nosa oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, toalety, hol szkoły, biblioteka, sekretariat, pokój nauczycielski).
  7. Utrzymuje się realizowanie zajęć przez oddziały w stałych salach lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa.
  8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub

pracownika wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – wyznaczony pracownik powiadamia rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – wyznaczony pracownik rodziców ucznia i ustala konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

9. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 10.W miarę możliwości nauczyciele organizują prowadzenie zajęć wychowania

fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
11.Wprowadza się naprzemienne spędzanie przerw międzylekcyjnych przez uczniów poszczególnych klas – w salach lekcyjnych przypisanych oddziałom i na

korytarzach szkolnych według poniższego harmonogramu:
– Przerwa na korytarzu po lekcji 1, 3, 5, 7 – klasa 6a (parter), klasa 4, 7 (piętro) – Przerwa na korytarzu po lekcji 0, 2, 4, 6 – klasa 6b (parter), klasa 8, klasa 5 (piętro)

13. Zaleca się uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. W przypadku, gdy aura uniemożliwia uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, przerwy dla uczniów organizowane są jak w pkt. 11.

12.W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby wychowawcy informują rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim / po konsultacji medycznej) i ustalają kontakt ucznia ze szkołą na ten czas.

13.W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania SP Nr 2 w strefie żółtej w okresie trwania epidemii COVID – 19

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content